Meny
Tilbake
Dysleksi eller lesevansker?


Det kan være vanskelig å skille mellom lesevansker og dysleksi. Men dysleksi gir ofte mer alvorlige og omfattende lesevansker enn andre typer lesevansker. Uansett årsak er det imidlertid viktig å få kartlagt vanskene tidlig, slik at en kan få hjelp til å overvinne dem. Logos en test som er spesielt utviklet med tanke på å avdekke styrker og svakheter i leseprosessen. På bakgrunn av testresultatene kan en også si om lesevanskene skyldes dysleksi. Like viktig er det at Logos forteller deg hva du bør jobbe videre med, for å styrke leseferdigheten.

Kjennetegn på dysleksi i barneskolen


Det vil alltid være store individuelle variasjoner, men nedenfor gis det likevel en enkel oversikt over noen hovedkjennetegn ved dysleksi: • Store vansker med bokstavlæringen i 1. og 2. klasse (koble riktig bokstavlyd til riktig bokstavtegn), kan fremdeles være usikker på et par bokstaver i 3. klasse.
 • Store vansker med å lære å lese ved hjelp av lydering (dra lyder sammen til ord).
 • Leser ved hjelp av lydering også i 3. og 4. klasse
 • Mangelfull evne til å kjenne igjen ord en har lest mange ganger før (ikke, jeg, jente, hvordan, hva osv.)
 • Leser seint
 • Hopper over småord når en leser
 • Kutter endelser i ord eller leser feil endelse
 • Dårlig rettskriving (sjuling = kylling, sgule = skule, såfe = sove osv.)
 • Vansker med å uttale «vanskelige» ord (Mitsubishi, rododendron, representant, initiativ osv.), forenkler disse i egen uttale.
 • «Leter etter ord» når en snakker. Har vansker med å huske hva enkelte ting kalles, spesielt ord for ting som benyttes relativt sjelden for personen: visp, grus, borrelås, persienne, kalkulator osv.)
 • Vansker med å lære gloser, på tross av iherdig øving
 • Vansker med å automatisere multiplikasjonstabellen (men god forståelse for logikken)
 • God lytteforståelse (forstår mer når en blir lest for, enn når en må lese selv)
Kjennetegn på dysleksi i ungdomsskole og VGS


Det vil alltid være store individuelle variasjoner, men nedenfor gis det likevel en enkel oversikt over noen hovedkjennetegn ved dysleksi:

 • Leser enten raskt og unøyaktig, eller (veldig) seint og riktig
 • Leser kjernen av ordet korrekt (f.eks. gutt), men feil endelse (gutter i stedet for guttene)
 • Forveksler ord som likner hverandre visuelt
 • Liker bedre å lese «inni seg» enn å lese høyt
 • Kan ha god leseforståelse, på tross av dårlig avkodingsferdighet
 • Store vansker i engelsk (og evt. et 2. fremmedspråk)
 • Dårlig rettskrivingsferdighet. Kan ikke regler for dobbel konsonant, utelater stum d i slutten av ord, glemmer h’en i spørreordene osv.
 • Vansker med å lære fremmedord og fagterminologi (fotosyntese, biosfæren, divisjon, adjektiv, evolusjon osv.)
 • Kan ikke den lille multiplikasjonstabellen
 • Husker godt alt blir fortalt og forklart muntlig
 • Har stor hjelp i bruk av ulike systemer og «logiske rekker» i læringen


Når kan dysleksi diagnostiseres?


Hvor tidlig dysleksi kan diagnostiseres vil avhenge av en rekke faktorer. Den som utreder må ha oversikt over en rekke faktorer, blant annet arvelighet, opplæringstilbud, grad av tilrettelegging, tidlig språkutvikling, oppmerksomhetsnivå, motivasjon, konsentrasjonsvansker osv. Årsaken til at en kartlegger alle disse områdene, er at lesevansker noen ganger kan se ut som dysleksi, men så viser det seg at vanskene skyldes høyt fravær, flytting, mangelfull oppmerksomhet el.l. Å ha oversikt over disse forholdene er viktigere jo yngre eleven er, og avgjørende for korrekt diagnostisering på barnetrinnet. Ved utredning av unge og voksne er behovet for utfyllende informasjon mindre, men en bør alltid innhente så fyldig informasjon som mulig.


Logometrica anbefaler at en kartlegger og diagnostiserer så tidlig som mulig, likevel bør en ikke konkludere med dysleksi før på trinn 3.

Kan er overvinne dysleksi?


Dysleksi er noe en har hele livet, men lesevanskene kan en overvinne. Det er heller aldri for sent å få hjelp, men størst effekt har tiltak som iverksettes tidlig (de første årene i skolen). De aller fleste med dysleksi lærer å lese, men mange har vedvarende vansker med høytlesingen (leseflyt) og rettskrivingen.

Hjelpemidler


Mange har svært god nytte av ulike hjelpemidler. Hjelpemidlene tildeles av NAV etter søknad fra skolen. Det er vanlig å søke om tilskudd til pc, staveprogram (Lingdys, Textpilot el.l) og lydbøker. Men det finnes også en rekke andre nyttige hjelpemidler, tilpasset ulike aldersgrupper (se www.dysleksinorge.no).