Meny
Hva er årsaken til dysleksi?


En rekke studier og store forskningsprosjekter er blitt gjennomført for å kartlegge nærmere dysleksiens biologi, hjernens funksjon og struktur hos dyslektikere, karakteristiske kjennetegn ved dysleksi, lesevanskenes resistens og effekten av tiltak. Det er ikke rom for å redegjøre for alt dette her, men om du er interessert finner du aktuelle referanser nederst på siden. Disse studiene har imidlertid avdekket at dysleksi er genetisk bestemt 1, vi vet at MRI (Magnetic Resonance Imaging) har avdekket avvik både i forhold til hjernens struktur 2 og funksjon 3 hos personer med dysleksi, og forskere er enige om at vanskene resulterer i underliggende fonologisk svikt 4.
Det er imidlertid viktig å understreke at selv om dysleksi er arvelig, så er det en genetisk disposisjon  for dysleksi en arver – ikke selve vanskene. Derfor vil miljøfaktorer i stor grad bidra til å bestemme i hvilken utstrekning disse disposisjonene skal gi seg utslag i manifest dysleksi. Informasjon om genetisk disposisjon bør likevel tas på alvor. Studier har vist at dersom eldre søsken har dysleksi, er det ca. 30% sannsynlighet for at også yngre søsken har dysleksi. Tilsvarende er sannsynligheten for å utvikle dysleksi mellom 30-50%, dersom mor eller far har dysleksi!

Definisjoner


Høien og Lundberg (1991, 2012):

«Dysleksi er en vedvarende forstyrrelse i kodingen av skriftspråket, forårsaket av en svikt i det fonologiske systemet.»

IDA (International Dyslexia Association, 2003):

«Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is characterized by difficulties wiht accurate and/or fluent word recognition and poor spelling and decoding abilities. These difficulties typically result from a deficit in the phonological component that is often unexpected in relation to other cognitive abilities and provision of effective classroom instruction.»

Bosse og Voldois (2008):

«Omfattende og vedvarende vansker med å lese ord hurtig og korrekt.»

Kjennetegn på dysleksi i barneskolen.

Det er store individuelle variasjoner, men her er noen kjennetegn på dysleksi:

 • Vansker med å automatisere bokstavkunnskap. 
 • Vansker med fonologisk lesing.
 • Har mangelfull utviklet ortografisk ordgjenkjenning.
 • Har lavt lesetempo.
 • Har dårlig leseflyt.
 • Kobler feil fonem til grafem.
 • Bytter om på bokstaver og utelater eller legger til bokstaver.
 • Hopper over små ord.
 • Kutter endelsene i ord
 • Har dårlig rettskriving. 
 • Har vansker med å artikulere fonologisk komplekse ord. 
 • Har vansker med fonologisk gjenkalling av lavfrekvente ord. 
 • Har vansker med å lære kollen, har ikke orden på tidsbegrepene og strever med multiplikasjonstabellen. 
 • Har bedre lytteforståelse enn leseforståelse. 
Kjennetegn på dysleksi i ungdomsskole og videregående skole

Det er store variasjoner fra elev til elev, men her er noen kjennetegn på dysleksi: 

 • Leser enten ortografisk raskt og unøyaktig eller fonologisk langsomt og nøyaktig.  
 • Gjenkjenner grunnmorfemet men bruker feil endelse.
 • Forveksler visuelt like ord.
 • Liker bedre å lese stille enn å lese høyt.
 • Har store vansker i fremmedspråk
 • Har dårlig rettskrivingsferdighet.
 • Har vansker med å lære fremmedord og fagterminologi. 
 • Har ikke automatisert multiplikasjonstabellen. 
 • Forstår bedre hva som blir formidlet muntlig enn skriftlig.
Når kan dysleksi diagnostiseres?

Vi anbefaler at en kartlegger og diagnostiserer så tidlig som mulig, men at en ikke konkludere med dysleksi før på trinn 3.