Meny
Tilbake
Hva er Logos?

Logos er en lesetest. Testen utføres på datamaskin, individuelt og under veiledning av en testleder. Testen består av mange mindre deltester (15-18) og det tar mellom 60-90 minutt å gjennomføre hele testen. For elever på barnetrinnet deles derfor testingen ofte over to dager, mens elever på ungdomstrinnet i de fleste tilfeller klarer å gjennomføre alle deltestene samme gang. I alle tilfeller vil det bli gitt pauser underveis og antallet pauser tilpasses den enkeltes behov. Under Testresultater finner du en enkel presentasjon av og forklaring på testprotokollene, mens en under Dysleksi kan lese mer om hva dysleksi egentlig er.

Hvorfor vil skolen teste mitt barn med Logos?

Logos-testingen er det første steget mot bedre leseferdighet. På samme måte som en må beherske en rekke delferdigheter for å bli en god fotballspiller (spenst, hurtighet, styrke, ballkontroll m.m.), må en mestre en rekke delferdigheter for å bli god å lese. Den store forskjellen mellom fotball og lesing er imidlertid at fotballen kan en velge bort, mens lesing må en beherske for full deltakelse i samfunns- og yrkesliv. De som velger å satse på fotballen evalueres jevnlig og jobber systematisk med å stryke egne svake sider. Tilsvarende er det innenfor lesingen. Når skolen tar kontakt og ber om å få test en elev, er det nettopp for å bli bedre kvalifisert til å hjelpe! Det er nemlig kun basert på en analyse av enkeltelevers sterke og svake sider i lesingen, at skolen kan iverksette tiltak spesifikt innrettet mot å styrke ditt barns svake delferdigheter. Logos gir skolen et kart å orientere etter. Og med oversikt over både målet og terrenget kan skolen peke ut den beste veien frem til god leseferdighet for ditt barn.

Hva skal vi si til barnet hvis det skal testes?

Vær ærlig! Hos oss har vi ennå til gode å møte elever som ikke allerede er klar over at de sliter med lesingen. Å snakke om det og i tillegg få en forklaring på hvorfor lesingen er så mye vanskeligere for meg enn for de andre – det er lettelse. Det betyr likevel ikke at den første samtalen er enkel. Et tips kan være å begynne med å peke på barnets styrker (gjerne innen idrett, musikk, tegning og/eller matematikk). Dette blir et positivt utgangspunkt for å snakke om individuelle variasjoner. Når samtalen så dreies over til fag og ferdigheter som oppleves mer krevende, er det stor sannsynlighet for at eleven selv nevner lesing. Hvis ikke kan en som voksen spør om hvordan lesingen går. Gi deretter bekreftelse på at du som voksen også ser at dette er vanskelig for barnet, på tross av god innsats. Om også andre i familien har lesevansker kan det passe fint å nevne det her. Det er viktig å understreke at alle lærer å lese til slutt, men noen må dessverre jobbe mye mer enn andre før de lykkes. Dette er definitivt urettferdig, men det går! Forklar så hva som er hensikten med Logos-testingen, nemlig å sikre at eleven får den hjelpen han/hun behøver både fra skole og foreldre. Og husk: Vi tester for at de voksne skal kunne gjøre en god jobb, ikke for å få et mål på barnets tilkortkomming.

Hvilke konsekvenser har testingen?

Det behøver ikke skje noe etter endt testing, men ofte vil eleven få tilbud om lesekurs. Lesekurset har som mål å hjelpe eleven mot bedre leseferdighet, gjennom intensiv satsing over en periode. I enkelte tilfeller vil skolen trenge assistanse fra PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste). Som foreldre vil en imidlertid bli informert og spurt om tillatelse før eventuell kontakt med PPT opprettes. I noen tilfeller vil Logos avdekke dysleksi og da kan det være aktuelt å søke om ulike hjelpemidler (PC, lydbøker, retteprogram, syntetisk tale m.m.), muntlige prøver og lenger prøvetid. For avgangselever kan det noen ganger også være aktuelt å søke om fritak for vurdering med karakter i sidemål og engelsk skriftlig.

Kan vi nekte testing?

Ja, som foreldre kan dere motsette dere testing og skolen vi da ikke gjennomføre testingen. Men husk: Denne typen testing er ressurskrevende for skolen. Du vil derfor ikke få et slikt tilbud hvis ikke skolen har gode grunner for tro at det er viktig for å sikre en fortsatt god utviklingen.