Meny
Tilbake
Vurdering


Vurderingsrapportener en enkel rapport beregnet for videreformidling av hovedtendensen i Logos-resultatene. Denne rapporttypen er godt egnet for intern bruk ved skolen, men gjerne også som grunnlag ved foreldresamtaler. Mottakeren av rapporten vil oftest være elevens kontaktlærer, alternativt en ekstralærer som skal gi eleven forsterket opplæring i lesing. Rapporten gjengir kun testleders sammenfattende vurdering, uten å gå i detaljer vedrørende persentiler og/eller normverdier. Tanken er at denne rapporten skal være lett forståelig også for personer uten spesialpedagogisk bakgrunn.

Intensjonen med denne rapporten er å danne grunnlag for tiltak. Rapporten skal derfor munne ut i anbefalinger i forhold hvilke delferdigheter som må styrkes, hvilke som bør kompenseres for og hvilket omfang tiltakene bør ha. Eventuell betydning for læringen i andre fag bør også drøftes.

Rapportmaler_norsk1.jpg#asset:1397

Kartlegging


Kartleggingsrapporten er beregnet til bruk i en mer omfattende kartlegging av en elevs lesevansker. Rapport henter automatisk opp navn, testdato og en enkel presentasjon av de ulike deltestene. I tillegg gjengis også hovedresultatene fra de ulike deltestene i Logos. Rapporten skal imidlertid suppleres med mer utfyllende analyser av forskjeller i tidsbruk og korrekthet, samt en lingvistisk analyse av elevens lesefeil. I den endelige oppsummeringen og konklusjonen må en også ta hensyn til relevante bakgrunnsinformasjoner en har om eleven, samt eventuelle andre forhold som kan ha forårsaket elevens lesevansker.

En komplett kartleggingsrapport gir et godt utgangspunkt for utarbeidelse av et individuelt tilrettelagt undervisningsopplegg i form av tilpasset opplæringsplan (TOP) og individuell opplæringsplan (IOP).

Rapportmaler_norsk2.jpg#asset:1398

Diagnostisering


Diagnostiseringsrapporten
er beregnet for bruk i en grundig diagnostisering av elevens lesevansker. Også i denne rapporten genereres elevens testresultater automatisk, men en fullverdig diagnostisk rapport må suppleres med andre informasjoner og vurderinger i tillegg. Dette arbeidet bør utføres av en spesialpedagog, leksolog, logoped el.l.

Rapporten skal i tillegg til å gi en fullstendig presentasjon av samtlige deltester i Logos, også gi en grundig tolking og detaljert analyse av elevens styrker og svakheter generelt. Samtidig må en gjøre rede for tidligere utredninger og gi fyldig informasjon om elevens bakgrunn og tidligere tiltak. Rapporten bør inneholde feilanalyser av elevens lese- og skrivefeil, samt en grundig tolking av forskjeller i mestring på tvers av de lingvistiske dimensjonene. I denne typen rapport forventes det også at en både drøfter og konkluderer i forhold til om lesevanskene er forenlige med dysleksi. Dersom andre utfordringer eller diagnoser foreligger må betydningen av disse diskuteres eksplisitt. Til slutt i rapporten må en med egne ord sammenfatte hva som synes å være årsaken til lesevanskene og hvordan disse kommer til uttrykk. I rapporten bør en også gi klare instruksjoner og god veiledning i forhold til det videre arbeidet med eleven.

Rapportmaler_norsk3.jpg#asset:1399