Meny
Tilbake
Hva er Logos?

Logos er en digital test av enkeltelevers leseferdighet. Testen er standardisert på trinnene 2,3,4,5,6,8,10 og for voksne. Logos inneholder tre oppgavesett. Oppgavesett 1 har 12 deltester og er beregnet på elever i 2. trinn. Oppgavesett 2 har 18 deltester og benyttes på elever fra 3. til 5. trinn. Oppgavesett 3 har 15 deltester og brukes på elever på 6. til 10. trinn og på voksne. 

Det er ulike årsaker til at elever kan komme til kort i lesingen. Deltester måler styrker og svakheter på lesningens delferdigheter. Logos kartlegger funksjonalitet på mellom annet leseflyt, ordavkoding, minne, ordgjenkjenning, benevnelse, rettskriving og begrepsforståelse. Basert på testresultatene genererer Logos utkast til tre rapporter i Logos, med ulik grad av detaljer. Testleder supplerer med sin vurderinger og ferdigstiller den rapporten som ønskes brukt. 

Logos kan benyttes som grunnlag for utarbeiding av individuelt tilpassede tiltak og som verktøy for å diagnostisere dysleksi. Logos foreslår konkrete pedagogiske tiltak utfra elevens skåre på de ulike deltestene. Testleder føyer til sin vurdering. 

Logos kan også benyttes til å kartlegge leseutviklingen hos minoritetspråklige. 

Hvor lang tid tar testingen?

En bruker ca. 1 time på å teste med oppgavesett 1 eller 3, og en bruker ca. 1½ time på å teste med oppgavesett 2. I tillegg må det  påregnes pauser. For elever på barnetrinnet kan en med fordel la testingen gå over to eller flere ganger.

Hvem kan bruke Logos?

Kun sertifiserte testledere kan bruke Logos. Pedagoger og psykologer sertifiserer seg ved å følge ett av våre kurs.