Meny
Tilbake
Hva er Logos?

Tenk deg at Logos er en slag spesialpedagogisk GPS som gir deg muligheten til elegant å manøvrere i leselandskapet. Logos identifiserer nemlig både elevens nåværende posisjon, gir deg en oversikt over terrenget (styrker og svakheter), samt foreslår beste rute frem mot mål (tiltak). Det er årsaken til at mange spesialpedagoger sier at de ikke kan gjøre jobben sin uten Logos. Logos er verktøyet som setter deg i stand til å gjøre en utmerket jobb for elever med lesevansker!

Det er som kjent mange ulike årsaker til at en elev kan komme til kort i lesingen. Logos kan benyttes for alle typer lesevansker og også for å kartlegge norskspråklig leseutvikling hos minoritetselever. Logos peker, uavhengig av årsak, på den enkeltes utfordringer og foreslår passende tiltak.

Logos er standardisert på flere hundre elever fra trinnene 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 og voksne.

Formål med testingen

Logos kan benyttes for to formål:

1) Som grunnlag for iverksetting av individuelt tilpassede tiltak
2) Som verktøy for å diagnostisere dysleksi

Det er blitt forsket mye på effekten av ulike tiltak for elever med lesevansker. Og i dag vet vi at tiltakene har best effekt om de tilpasses individuelt og gjennomføres intensivt over flere kortere perioder. Logos har en naturlig posisjon som utgangspunkt for denne tilpassing. For på bakgrunn av resultatene vet nøyaktig hva som er årsaken til at den enkelte elev strever med å lese og skrive. Logos forslår også tiltak basert på elevens resultat, men en spesialpedagogisk vurdering er likevel nødvendig for å gjøre et utvalg og en ytterligere tilpasning basert på annen informasjon en har om eleven (oppmerksomhet, konsentrasjon, allerede utprøvde tiltak, motivasjon, alder osv.).
Logos er trolig også den mest brukte testen (i Norge) i tilknytning til diagnostisering av dysleksi. Dette fordi testen inneholder et bredt spekter av deltester, som vi vet er viktig i tilknytning til utreding av dysleksi. Deltestene er valgt ut på bakgrunn av omfattende forskning knyttet til lesing og dysleksi.

Hvilke delferdigheter kartlegger Logos?

Logos kartlegger både leseflyt, forståelse, ordavkodingsferdighet, minnefunksjoner, ordgjenkjenning, benevnelseshastighet, rettskrivingsferdighet og begrepsforståelse, for å nevne noe. Innholdet varierer avhengig av valgt oppgavesett. Logos inneholder tre oppgavesett:

Oppgavesett 1 (trinn 2), 12 deltester
Oppgavesett 2 (trinn 3-5), 18 deltester
Oppgavesett 3 (trinn 6-10 + voksne), 15 deltester

Hvor lang tid tar Logos-testingen?

Å teste med Logos er relativt krevende. En må regne med å bruke ca. 1 time for elever som testes med oppgavesett 1 eller 3, mens elever som testes med oppgavesett 2 trenger 1½ time. I tillegg må en påberegne tid til pauser. For elever på barnetrinnet kan en med fordel la testingen gå over to eller flere ganger.

Hvem kan ta Logos?

Kun sertifiserte testledere kan administrere og bruke Logos. Testresultatene skal også vurderes av en person med godkjent sertifisering. Alle med pedagogisk eller psykologisk utdannelse kan imidlertid melde seg på et av våre kurs og eller gjennomføre nettsertifiseringen.

Resultater i Logos

Profilrapporten gir en forenklet fremstilling av hovedtendensen i resultatene, mens detaljert rapport gir fyldig informasjon om elevens mestring innenfor en rekke ulike delområder. Standard rapport er befinner seg i en slags mellomposisjon i forhold til de to andre. All tolking og utredning skal ta utgangspunkt i testprotokollen Detaljert rapport.

Rapportskriving

Logos gir deg hjelp til å utarbeide rapport i etterkant av testingen. Logos inneholder nemlig tre ulike typer maler for rapporter. Det er imidlertid noe langt mer enn en mal du får; både personalia, testresultater og testpresentasjoner genereres automatisk. Det eneste som gjenstår er selve vurderingen og tolkingen. Dette letter etterarbeidet betydelig.

Søknad om PC og hjelpemidler hos NAV

Mange søker i dag om støtte til PC for elever med dysleksi. Denne søknaden må inneholde en form for dokumentasjon som beviser at eleven er kvalifisert for dette tilskuddet. Vår erfaring er at Logos godtas som dokumentasjon i denne sammenheng.
Resultatene fra Logos benyttes også ofte som dokumentasjon ved søknad om hjelpemidler.