Meny
Tilbake
Kommer ikke videre etter oppstart av deltest i Logos.

I de tilfeller hvor knappene "Gjenta senere", "Start" og "Lukk"  ikke synes, er din PC satt på forstørret skrift med 125% eller 150%. Denne innstilling må være satt til 100% for at nederste knapperad skal være synlig.

Høyreklikk på din desktop og velg skjerminnstillinger -> velg så skjermforstørring 100% 


Logos-webinar om kalibrering av lyd
Logos og GDPR

GDPR Logos

Logos kartlegger de ulike delferdighetene i lesing. Samlet gir Logos er godt bilde av hvilke delferdigheter eleven mestrer og hvilke han/hun strever med. Det kan være mange ulike årsaker til at en elev har sporet av i sin leseutvikling. Formålet med Logos er, uavhengig av årsak, å peke på den enkeltes utfordringer og foreslå tilpasset tiltak.

Logos er en klientapplikasjon som installeres lokalt på brukerens datamaskin. Alle data som legges inn i Logos lagres lokalt (on-premise). Logometrica har ingen drift av Logos når den er installert på klientmaskin.

Etter at tester er gjennomført i Logos, genereres ulike testrapporter. Disse blir håndtert som vanlige dokumenter. Brukeren bestemmer selv hvor dokumentene skal lagres. Policy for dokumentkontroll og sikker arkivering er underlagt din kommune/ ditt fylkes retningslinjer.

 

Hvordan få lyd i PC og headset samtidig?
Følgende headset anbefales

Disse headset har vi god erfaring med:

1. 

Microsoft LifeChat LX-3000

USB, mikrofon med støyreduksjon, Skype, Stereo

Produktnr.: JUG-00014 / Varenummer: 873385

 NOK 299,-


2.

Logitech H340 PC Headset

USB, støydempende mikrofon, perfekt og behagelig passform, stereo hodesett

Produktnr.: 981-000475 / Varenummer: 761349

 NOK 299,-

Administrasjonsrettigheter ved installasjon av Logos

Husk på at det kreves administratorrettigheter ved installasjon av Logos.

Logos legger en database i brukerens appdata katalog. Ved installasjon må man derfor være innlogget med den brukeren som skal bruke Logos. Dersom denne brukerern ikke har administrasjonsrettigheter, kan den gis midlertidig administrasjonsrettigheter under selve installasjonen.

Hvis Logos installeres på en PC som allerede har en installasjon av Logos, vil Logos foreslå å installere på samme sted som forrige installasjon. Ved installasjon av Logos vil det automatisk tas backup av alle elever med testresultater. Alle elever blir så overført til den nye installasjonen. Det anbefales å ta regelmessig backup av elevdata.

Pålogging virker ikke

Noen brukere har gitt oss tilbakemelding på at det ikke lar seg gjøre å logge på i Logos.

Det kan være flere årsaker til dette:

  • Det er ikke angitt korrekt brukernavn og passord.
  • Brukeren er slettet i Logos.
  • Brukeren har ikke tilstrekkelige rettigheter på denne PC. Dette fordi brukerne har for begrensede rettigheter på lokal PC. Rettighetene styres av operativsystemet og ikke av Logos.
Aktivering av abonnement

Dersom man ved aktivering av abonnement får følgende melding "Deres kundeopplysninger er ikke funnet i vår database", vennligst sjekk at  Kundenavn eller Kundenummer er korrekt gjengitt. Kundenavn og Kundenøkkel må skrives inn nøyaktig slik de er gitt i kundebrevet. Minner også om at kundenøkkelen kun består av små bokstaver og tall.


Kalibrering av lyd

Kalibrering av lyd

Det er viktig at mikrofonen er optimalt kalibrert ved testing. Dette er en forutsetning for korrekt tidsregistrering (R2 og R2-R1) i Logos. Husk at mikrofonen må kalibreres før hver testing.

Se vår nye video om kalibrering her!

I Logos er det mulig å hente frem kalibreringsbilde for hver oppgave. Om du har problemer med å komme videre innenfor en og samme deltest, kan det ved hjelp av denne funksjonen sjekke at lyden er registrert. Se her!

Ofte stilte spørsmål om kalibrering:

Selv om jeg har kalibrert, får jeg stadig opp en dialogboks med beskjed om å kalibrere mikrofonen. Hvorfor gjør jeg det?

Det kan være to grunner til dette problemet:

1.      Logos klarer ikke registrere elevens svar. En vil ofte høre et pling-signal under gjennomføringen hver gang testleder trykker «Stopp» eller ”Bekreft svar”. Det betyr at mikrofonen er for lite følsom og at Logos ikke oppfatter elevens svar.

2.      Dialogboksen kan også komme opp hvis mikrofonen er for følsom. Det kommer støy over trigger linjen. Da vil R1 gå på støyen og reaksjon tiden bli for rask. Deltesten  du vil får problemer med i denne sammenhengen er på   bokstavlesing, grafem-fonem omkoding og munligreaksjonstid på oppgavesett 1(2 klasse) og 2 (3-5) og fonemisk bevissthet og muntligreaksjonstid på oppgavesett 3(6-10 voksne).

Eleven får beskjed om å vente med å svare til den grønne sirkelen kommer opp skjermen. Men han svarer ikke før den grønne sirkelen er kommet opp. Hva er galt?

Logos gir kun denne beskjeden dersom programmet «tror» at eleven har svart for tidlig. Dersom meldingen kommer opp og eleven ikke har svart, betyr det at Logos registrerer annen lyd enn elevens stemme. I 90% av tilfellene skyldes det at mikrofonen er for følsomt innstilt. Ved å justere ned mikrofonens følsomhet elimineres problemet. I noen få tilfeller kan det skyldes feil med lydkortet på datamaskinen du bruker. I kalibreringen vil du da kunne se en markert høy søyle helt til venstre i kalibreringsvinduet, vil meldingen forsvinne. Hvis eleven avgir svar (muntlig eller manuelt) før den grønne sirkelen har kommet til syne på skjermen, vil du også få denne meldingen i testprotokollen. Logos er ikke klar til å registrere lyd, før den grønne sirkelen er kommet opp. Tiltak: Testlederen må informere eleven om at han/hun ikke skal svare før den grønne sirkelen kan sees på dataskjermen.

 


  
 
 Minske skjermbilde

Dersom skjermbildet er for stort, over 100 %, vil bl.a. ikke Start- og Stopp-knappen være synlig under de ulike deltestene. Korriger størrelsen ved å gjøre følgende:
• Gå inn på kontrollpanelet
• Trykk skjem
• Velg normal (100 %).

Feil ved lesing av databasen

SQL server compaq edition er ikke installert. SQL server compaq edition legges inn automatisk dersom du kjører Setup.exe filen ved installasjon.

Se bilder av feilmelding:

Reaksjonstiden blir ikke registrert

På deltester der tiden ikke er blitt registrert på korrekt måte, vil det i Detaljert rapport komme fram følgende melding: Ikke registrert. Dette kan skyldes flere forhold:

1. Lydinstillingen er feil
Mikrofonen er ikke innstilt følsomt nok, slik at lydsvake lyder ikke blir oppfanget av datamaskinen. Dette finner en ofte i forbindelse med deltest 7 (Grafem-fonem-omkodingen) i oppgavesett 3-5. I slike tilfeller må testlederen foreta ny kalibrering av lyden! (Se omtale under Kalibrering av lyd og informasjon om dette i Håndboka til Logos).

2. Eleven avgir svar for tidlig
Ikke registrert reaksjonstid kan også skyldes at eleven avgir svaret før hele oppgaven er presentert, muntlig eller skriftlig. Dette kan en finne eksempler på i forbindelse med tester som Fonemsyntese og Fonologiskdiskriminasjon i oppgavesett 3-5. Avgir eleven svar før den grønne sirkelen kommer til syne på skjermen, vil en høre et ”pling”-signal, og reaksjonstiden registreres ikke. I Detaljert rapport vises Ikke registrert i stedet for reaksjonstiden.

Feilmelding Bad device-lyd

Dersom Logos ikke finner lydenheten, kan det være vanskelig å få avsluttet Logos.

Du vil da få følgende feilmelding:

Løsningsalternativ: • Koble til et USB-headsett. • Last ned en kodak fil (avkodingsfil). La IT-avdelingen gjøre dette.

Feilmelding ved forhåndsvisning av testprotokoller

Denne feilmeldingen kommer når det ikke er installert skriver eller valgt hovedskriver på datamaskinen. Når dette er gjort vil du kunne åpne Logos-testprotokollene. 

Anbefalt utstyr for å kjøre Logos

Operativsystem som støttes: Windows 7, 8 og 10.

Diskplass: 200 MB

Lydkort: Det trengs tilkoblingsmulighet for mikrofon og høyttaler/hodetelefon, og dette må fungere tilfredsstillende ved standard innspilling og avspilling i Windows.

Headsett med mikrofon som har USB tilkobling anbefales

Logos støtter ikke Mac eller Chromebook

 

TeamViewer