Meny

Logos er en vitenskapelige test som brukes for å kartlegge leseferdighet og diagnostisere dysleksi. Logos brukes i oppfølging av elever som ikke klarer følge klassens progresjon i lesing, og den er det mest brukte verktøyet for utredning av dysleksi.

Logos tar utgangspunkt i en prosessanalytisk ordavkodingsmodell. Ordavkodingsmodellen bygger på internasjonalt anerkjent leseforskning, og beskrives nøye i håndboken til Logos. Modellen angir de ulike prosessene som ligger til grunn for god ordavkodingsferdighet. Svikt i én eller flere prosesser, vil kunne gi ordlesingsvansker. Automatisert ordgjenkjenning utgjør grunnlaget for god leseflyt.

Selv om vi har en medfødt evne til å utvikle og forstå språk, behøves eksplisitt instruksjon for lære å lese. De fleste blir raskt funksjonelle lesere, men vi vet at ca. 10-15% av elevene vil ha vansker med å tilegne seg leseferdigheten. Omtrent 5% har dysleksi. Dysleksi er en spesiell type lesevansker som kun rammer lesingens tekniske aspekt, mens evnen til å forstå er intakt.

Gjennom kartlegging med Logos kan en avdekke hva som er den enkeltes utfordring og tilpasse opplæringen deretter. Jo tidligere vanskene avdekkes, jo bedre er effekten av iverksatte tiltak.

Logos består av en rekke ulike deltester. Deltestene kartlegger prosesser i ordavkodingen, staving, forståelse og minnefunksjoner. Logos har tre oppgavesett, ett for 2. trinn, ett for 3. til 5. trinn, og ett for 6. trinn til voksne. Deltestene er tilpasset elevens alder og ferdighetsnivå. For hvert oppgavesett kan en velge hvilken norm eleven skal vurderes mot.

Logos er standardisert på mange hundre elever, og er normert for trinn 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 og 2. klasse i videregående skole. Normeringen gir informasjon om hva som er forventet skår for valgt alderstrinn. Resultatet oppgis i persentiler. En persentil forteller hvor mange i normeringsgruppen som oppnådde samme resultat eller lavere skår, enn eleven du selv har testet.

Det tar ca. 1-1,5 time å teste en elev hvis alle deltestene gjøres suksessivt, men testingen kan med fordel deles opp i økter.

Når testingen er ferdig, presenteres resultatene i en testprotokoll og en elevprofil. Logos angir også hvilke ferdigheter som må styrkes, og lager utkast til ulike typer rapporter. En sertifisert testleder ferdigstiller rapporten, og må i vurderingen se både til testresultatet og til tilgjengelig bakgrunnsinformasjon om eleven. I konklusjonen benyttes et indikatorskjema som grunnlag for en eventuell dysleksidiagnose.

For å bli testleder må man delta på et sertifiseringskurs og få godkjent en individuelt vurdert sertifiseringsrapport. Kun spesialpedagoger, pedagoger som arbeider i skolen, logopeder og psykologer kan delta på sertifiseringskurs. Sammen med Logos følger også en oversiktlig og god håndbok. Denne er pensum i sertifiseringskurset.