Meny

Logos bygger på anerkjent nasjonal og internasjonal forskning om lesing og dysleksi. 

Mest direkte er koblingen til den prosessanalytiske ordavkodingsmodellen - en modell som ble utviklet av Torleiv Høien og Ingvar Lundberg. Denne forklares i håndboken til Logos og presenteres utførlig i boken Dysleksi – fra teori til praksis (5. utg. 2012).

Kortfattet kan teorigrunnlag til Logos beskrives som følger: God leseflyt krever at man hurtig kan avkode og forstå en tekst. Dyslektikere har normal evne til å forstå språk, men de har vansker med hurtig å omkode bokstavtegn til bokstavlyder og de har vansker med hurtig å gjenkjenne ord. Avkoding består av mange delferdigheter, som alle må fungere godt om eleven skal kunne ha god leseflyt. 

Logos måler den enkeltes evner i delferdighetene og avdekker hvorfor man sliter med det tekniske aspektet ved lesingen. Utfra resultatene genererer Logos tiltak som hjelper eleven til å automatisere avkodingen.