Meny

Med utgangspunkt i oppdatert forskning presenteres både utfordringer og forslag til løsninger på noen av de problemene en møter i tilknytning utredning og diagnostiering av dysleksi.

Logos fanger opp ulike typer lesevansker, men det kan være krevende å diskriminere mellom ulike årsaksfaktorer. Er det dysleksi, eller er leseutviklingen forsinket av andre årsaker? Mange har både dysleksi og språkvansker, eller dysleksi og ADHD. Hvordan bør en da går frem for å vurdere om lesevanskene er primære eller sekundære?

Med utgangspunkt i testresultatene i Logos drøfter vi hvordan ulike typer vansker kan påvirke leseferdighetene. Man må være sertifisert for å delta på kurset.

Kursholder er spesialpedagog Gudrun Tegnander.

Kursavgiften er kr. 3400,-.

Våren 2023 tilbyr vi to ulike temakurs:

Dysleksi eller prosesseringsvansker? 24.03.23
Maks antall plasser: 30
Antall ledige plasser igjen: 0

Lesevansker kommer gjerne til uttrykk i form av lesefeil, lang lesetid og/eller vansker med leseforståelsen. I Logos tillegger vi derfor tidsbruken stor vekt i tolkingen. Men hvordan skille mellom generell langsom prosessering og lesevansker? Og kan en i det hele tatt skille mellom de to? Hva menes med generelle prosesseringsvansker og hvordan identifisere det?

Delta på dette spennende kurset og bli oppdatert på hva den nyeste forskingen sier om prosesseringsvansker, lesevansker og dysleksi.

Kurssted: Oslo

Kursavgift:
Kr. 3400,-

Kurset er fullbooket.

Dysleksi eller språkvansker? 21.04.23
Maks antall plasser: 30
Antall ledige plasser igjen: 0

Lesevansker kommer gjerne til uttrykk i form av lesefeil, lang lesetid eller vansker med leseforståelsen. Elever med språkvansker (DLD) har også vansker med leseforståelsen, uavhengig av teknisk leseferdighet. Men kan en ellers forvente at leseutvikling forløper som normalt hos elever med språkvansker? Eller må en forvente noe forsinkelse også med hensyn til avkodingen?

På dette kurset hjelper vi deg å oppdage indikatorer på språkvansker, samt å skille mellom språkvansker og språklige vansker ved dysleksi. Du får også presentert en systematisk oversikt over likheter og forskjeller mellom språkvansker og dysleksi, som vil være til stor hjelp i kartlegging og diagnostisering.

Kurssted: Oslo

Kursavgift:
Kr. 3400,-

Kurset er fullbooket.