Meny

Lesing er en sammensatt ferdighet som bygger på en rekke avkodings- og forståelsesprosesser. Avkoding gjør leseren i stand til å gjenkjenne og uttale ordet og få adgang til dets mening. Ferdighet i ordavkoding bygges opp over tid. Hver gang leseren møter et bestemt ord, styrkes minnebildet av ordet. Etter hvert kan ordet gjenkjennes hurtig og sikkert. Ordavkodingen er da blitt automatisert.

Leseforståelse refererer til høyere kognitive prosesser som gjør det mulig for leseren å hente ut mening av teksten, reflektere over den og trekke slutninger. Leseforståelsen kan ikke automatiseres. Den krever både oppmerksomhet og kognitive ressurser dersom resultatet skal bli tilfredsstillende.

Lesevansker kommer til uttrykk enten som problem med å forstå det en avkoder, eller som utfordringer knyttet til selve avkodingen. Det er vanlig å anta ca. 10-15% av befolkningen ha lesevansker.

Avkodingsvansker kan skyldes forhold knyttet til vansker med syn eller hørsel. En vet at ukorrigerte synsavvik kan gi store vansker med både bokstavgjenkjenning og ordgjenkjenning. Tilsvarende vil hørselsvansker kunne gi vansker med sikker læring av språklydene (fonemene), som igjen skaper utfordringer med å beherske den fonologiske analysen og stavingen. Men en kan også utvikle avkodingsvansker sekundært, som følge av primære vansker med språk, konsentrasjon eller oppmerksomhet.

Spesifikke avkodingsvansker, eller dysleksi, er ordavkodingsvansker som ikke skyldes noen av de nevnte faktorene over. Ved dysleksi er ordavkodingsvansker forårsaket av en medfødt fonologisk svikt. Fonologi betyr «lydmessig» og referer til formsiden av språket. De fonologiske vanskene skaper store utfordringer for personer med dysleksi når de skal lære å lese.

Det er vanlig å anslå antallet elever med dysleksi til omtrent 5%. I Logos brukes et indikatorskjema for å diagnostisere dysleksi.

Logos er et presist verktøy for diagnostisering av dysleksi.

Bestill Logos
Om abonnement